Terms of Use

Podmínky poskytování elektronických služeb na stránkách Chcidoktora.cz

1. Všeobecná ustanovení

 1. Definice:
 1. Poskytovatel služeb - Zeus Protection, s.r.o. se sídlem v Chodově, Husově ulici 1064, 357 35 zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Plzni, pod značkou C 26223, IČ:24818411, DIČ:CZ24818411, dále také jen „Správce údajů”
 2. Portál – portál vedený Poskytovatelem služeb na adrese: http://www.chcidoktora.cz/ ;
 3. Uživatel – fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, která po vyjádření souhlasu s Podmínkami a po ukončení registrace získává přístup k službám, nabízeným Poskytovatelem služeb.
 4. Odborník – Uživatel, jenž je lékařem, zubím lékařem, psychologem, fyzioterapeutem, porodní asistentkou, porodním asistentem, dietologem, terapeutem, a také veterinářem, a další, výše neuvedení, vykonávající lékařskou praxi nebo zabývající se alternativní medicínou.
 5. Místo pracoviště – místo poskytování zdravotnických služeb nebo alternativní medicíny.
 6. Profil – soubor údajů a názorů, tykajících se odborníka, umístěných na Portálu;
 7. Účet – záznam v databázi Portálu, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je Uživatelem nebo Odborníkem, na základě čehož má, po uvedení přihlašovacího jména a hesla, přístup k určitým službám.
 8. Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a příjímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby – Uživatele, bez současné přítomnosti stran.
 1. Poskytovatel poskytuje své Služby na základě těchto Podmínek.
 2. Podmínky jsou pro Uživatele závazné, a to bez nutnosti uzavírání zvláštní smlouvy.

2. Druhy a rozsah Služeb

 1. Poskytovatel poskytuje následující Služby:
 1. umožňuje Uživatelům zveřejňovat informace a názory o odbornících, uspořádaných dle krajů, měst a kategorií;
 2. zpřístupňuje vyhledávač Odborníků;
 3. Odborníkům umožňuje uvádět a upravovat informace o sobě;
 4. Umožňuje objednat se u Odborníků, kteří takovou možnost nabízejí.
 1. Informace a názory o Odbornících a se zveřejňují v podobě žebříčků; o místě v žebříčku rozhodují obdržené názory také typ členství odborníka.
 2. Přístup k většině služeb Portálu je zdarma, především není zpoplatněna registrace a zveřejňování základních informací o Odbornících.
 3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby, poskytované v rámci Portálu a zároveň se zavazuje, že o tom bude informovat s příslušným předstihem.

3. Podmínky poskytování služeb

 1. Technické požadavky pro použití Služeb jsou následující:
 1. přístup k internetu,
 2. emailová schránka,
 3. mobilní telefon
 4. jeden z následujících internetových prohlížečů: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, aktualizován na nejnovější verzi
 1. Každý se může seznámit s informacemi a názory o Odbornících a využívat vyhledávač.
 2. Přihlášený Uživatel může navíc:
 1. přidávat názory o Odbornících;;
 2. objednávat se online u Odborníků
 1. Uživatel se může přihlásit k portálu po provedení registrace. Přihlašuje se pomocí přihlašovacího jména a uživatelského hesla, určeného při registraci.
 2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasně přerušení poskytování Služeb z důvodu modernizace nebo úprav Portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
 3. Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování Služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.
 4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Odborníkovi nebo zdravotnickému zařízení, jestli se uživatel nedostaví na domluvenou návštěvu, ani vůči uživateli, jestli se návštěva nemůže odehrát z příčin, které se vyskytly na straně Odborníka nebo zdravotnického zařízení. V případě, že se návštěva nemůže odehrát, jsou dotyčné strany povinné návštěvu na svém profilu odvolat a druhou stranu telefonicky informovat.

4. Přidávání názorů a informací o Odbornících a Zařízeních

 1. Každý názor je podepsán jménem (nick), jež si Uživatel vybral při registraci.
 2. Názory a informace o Odbornících se mohou vztahovat pouze na profesní činnost Odborníka.
 3. Názory a informace o Odbornících mohou být založeny pouze na osobních zkušenostech Uživatele. Nemohou být založeny na zkušenostech třetích stran.
 4. Jeden Uživatel nemůže přidávat více názorů, týkajících se stejné události (kontroly, vyšetření, zákroku apod.).
 5. Nesmí se přidávat reklamní obsah.
 6. Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zejména je zakázáno používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
 7. Uživatel prohlašuje, že informace nebo názory, jež přidal na Portál, jsou pravdivé.
 8. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
 9. Poskytovatel služeb není zodpovědný za obsah informací, názorů a komentářů, přidávaných Uživateli nebo Odborníky.

5. Profily Odborníků, ověřené Profily

 1. Pro vytvoření Profilu nového Odborníka je požadováno uvedení alespoň základních údajů tohoto Odborníka.
 2. K základním údajům Odborníka patří: profesní titul, jméno a příjmení, kraj, město, ve kterém vykonává svou praxi a kategorie Odborníka, a také adresní a kontaktní údaje místa, ve kterém přijímá pacienty.
 3. Každý Odborník má pouze jeden Profil. Nesmí se vytvářet společné Profily pro několik Odborníků. Profily, které se opakují, budou odstraněny.
 4. V položkách jméno a příjmení nelze uvádět jiné údaje než jméno a příjmení jednotlivého Odborníka, zejména tam nelze uvádět: název firmy, praxe a zdravotnického zařízení.
 5. Každý Odborník může vytvořit nebo potvrdit svůj Profil. K tomuto účelu se musí zaregistrovat.
 6. Profil vytvořený nebo potvrzený Odborníkem je označen jako „Ověřený profil”.
 7. Odborník, který má Ověřený profil, získává dodatečná oprávnění, a to zejména možnost:
 1. upravovat vlastní údaje
 2. přidat svou fotografii,
 3. odpovídat na názory, přidané Uživateli,
 4. prohlížet statistiky návštěvnosti.
 1. Odborník může přidat pouze svou fotografii, která umožňuje jeho identifikaci. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním své podobizny, kterou umístil na Portálu. Nesmí se přidávat fotografie jiných osob a také veškeré grafické formy. Vzhledem k vlastnostem digitálního formátu, je povoleno fotografie upravit, pod podmínkou, že se bude jednat o provedení celkové úpravy, zlepšující kvalitu (např. sytost, kontrast). Nelze používat selektivní úpravu za účelem přidání nebo odstranění určitých součásti, spojovat několik fotografií nebo upravovat její originální uspořádání. Nesmí se také přidávat fotky pornografické povahy nebo takové, které nekorespondují s profesionálním charakterem Portálu.
 2. V případě, že fotografie nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněna Poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení Odborníkovi této skutečnosti.
 3. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že jsou nepravdivé.

6. Profily zařízení, ověřené Profily

 1. K základním údajům Zařízení patří: název zdravotnického zařízení, kategorie, kraj, města a také adresní a kontaktní údaje.
 2. Pro vytvoření Profilu nového Zařízení je požadováno uvedení alespoň její základních údajů.
 3. Každé Zařízení má pouze jeden Profil. Nesmí se vytvářet společné Profily pro několik Zařízení. Profily, které se opakují, budou odstraněny.
 4. Profil Zařízení se může vztahovat pouze na jednu fyzickou lokalitu zařízení. Má-li zdravotnické zařízení několik fyzických lokalit, na každou se vztahuje zvláštní profil.
 5. Každý Majitel může vytvořit nebo potvrdit Profil svého Zařízení. K tomuto účelu se musí zaregistrovat.
 6. Profil vytvořený nebo potvrzený Majitelem je označen jako „Ověřený profil”.
 7. Majitel, který má Ověřený profil Zařízení, získává dodatečná oprávnění, a to zejména možnost:
 1. upravovat údaje Zařízení;
 2. přidat logo zařízení;
 3. odpovídat na názory, přidané Uživateli;
 4. prohlížet statistiky návštěvnosti.
 1. Majitel může přidávat pouze logo zařízení, které spravuje. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním loga, které přidal k Portálu. Nesmí se přidávat fotografie, které nekorespondují s charakterem Portálu.
 2. V případě, že logo nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněno Poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení Správci této skutečnosti.
 3. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že jsou nepravdivé.

7. Podmínky uzavírání a ukončení smluv o poskytování Služeb

 1. Smlouva se uzavírá registrací na Portálu a aktivováním Účtu.
 2. Registrací Účtu Uživatel souhlasí se všemi ustanoveními těchto Podmínek a zavazuje se je dodržovat.
 3. V případě, že odvolá souhlas s kterýmkoliv ustanovením Podmínek, Uživatel je povinen okamžitě vymazat svůj Účet nebo oznámit Poskytovateli služeb odvolání souhlasu.
 1. Za účelem registrace Uživatel nebo Odborník vyplní formulář umístěný na Portálu..
 2. Poskytovatel zajišťuje Uživatelům a Odborníkům přístup k jejích vlastním údajům a umožňuje jejích opravu a doplňování. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje údaje třetím stranám bez souhlasu Uživatele nebo Odborníka, ledaže o to požádá oprávněný orgán.
 3. Při registraci Odborníka, kromě údajů požadovaných od Uživatele, musí se uvést číslo licence pro výkon povolání a rodné číslo. Osoby, které vykonávají profesi bez licence pro výkon povolání, zasílají naskenovaný diplom, potvrzující odborné kvalifikace a naskenovaný občanský průkaz. Obdržená čísla a naskenované dokumenty slouží výhradně k potvrzení oprávnění Odborníka.
 4. Majitelem může být každý Uživatel nebo Odborník, který dodatečně potvrdí svá oprávnění k spravování Profilu Zařízení.
 5. V případě opodstatněných pochybností ohledně pravdivosti Uživatelem uvedených údajů, Poskytovatel služeb může požádat o předložení příslušných dokumentů, potvrzujících této údaje.
 6. Zpracovávání osobních údajů Uživatele a Odborníka, uvedených v registračním formuláři a údajů, uvedených ve vytvořeném Profilu, se provádí se souhlasem, vyjádřeným při registraci na Portálu. Poskytovatel služeb zpracovává údaje uživatele v souladu s Politikou ochrany soukromí, uvedenou v Příloze č. 1 a podle zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (konsolidovaný text: Sb. 2002 č. 101, položka 926 ve znění pozdějších změn) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších změn).
 7. Registrací na Portálu a aktivací Účtu Uživatel, Odborník nebo Majitel:
 1. potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Podmínek a s ním souhlasí;
 2. souhlasí se zpracováváním osobních údajů podle ustanovení těchto Podmínek a v případě Odborníka - s jejich zveřejněním v Profilu;
 3. potvrzuje správnost údajů, uvedených v registračním formuláři;
 4. souhlasí se zasíláním na emailovou adresu, uvedenou v registračním formuláři, systémových hlášení o přerušení provozu Portálu z technických důvodů, změnách Podmínek, nových funkcích a se zasíláním obchodních informací.
 1. Není dovoleno mít více než jeden Účet.
 2. Zpřístupňování svého Účtu jiným subjektům je zakázáno.
 3. Používání Účtů, které patří jiným osobám,je zakázáno.
 4. Na uvedenou emailovou adresu Uživateli nebo Odborníkovi bude doručena zpráva, ve které se nachází odkaz. Otevřením tohoto odkazu se účet aktivuje, a uživatel se může přihlásit.
 5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 6. Uživatel, Odborník nebo Majitel může smlouvu ukončit vymazáním svého účtu. Vymazání účtu Odborníkem nebo Majitelem nepůsobí vymazání jeho Profilu.
 7. Každá ze Stran může vypovědět smlouvu o poskytování Služeb elektronickou cestou bez uvedení důvodů s okamžitou platností.
 8. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy vymazáním účtu, v případě že jednání Uživatele nebo Odborníka je v rozporu se zákonem, podmínkami nebo poškozuje dobré jméno Portálu.
 9. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na libovolné úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování Portálu, včetně smazání všech dat, shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k Portálu a vykonávání veškerých právoplatných činností, spojených s Portálem. Uživatel nemá žádný nárok vůči Poskytovateli služeb z titulu uvedených činností.

8. Zodpovědnost

 1. Poskytovatel není zodpověděn za obsah a formu materiálů a informací, zveřejněných na Portálu Uživatelem nebo Odborníkem.
 2. Uživatel nebo Odborník přebírá úplnou zodpovědnost za narušení zákona nebo za škodu, vzniklou následkem jeho jednání na Portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva a práv příbuzných.
 3. Poskytovatel služeb výslovně vyhrazuje, že používání Portálu a služeb, které jsou na Portálu poskytované, je prováděno na vlastní nebezpečí Uživatele nebo Odborníka. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby, dodávané prostřednictvím Portálu, se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti, nebo použitelnosti.
 4. Poskytovatel služeb nezodpovídá za fyzické a právní vady nabízených bezplatných produktů a za řádnou kvalitu bezplatného zboží a služeb. Nezodpovídá také za následky nesplnění nebo neřádného splnění závazků, které kdokoliv přijal prostřednictvím Portálu a za schopnost těchto osob přijímat závazky.
 5. Zodpovědnost Poskytovatele služeb za řádnou kvalitu placeného zboží a služeb upravují zvláštní předpisy, jež jsou základem pro poskytování placených plnění.
 6. Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku na správné fungování Portálu v celku nebo v části.
 7. V případě, že bude Poskytovateli služeb doručeno úřední oznámení o protiprávné povaze uschovávaných dat, přidaných Uživatelem nebo Odborníkem a o znemožnění přístupu k těmto údajům, Poskytovatel služeb nezodpovídá vůči tomuto Uživateli nebo Odborníkovi za škodu, vzniklou následkem znemožnění přístupu k těmto údajům.

9. Postup při nahlášení výhrad a reklamační řízení

 1. Poskytovatel vynaloží veškerá úsilí pro zajištění správného fungování Portálu a poskytne pomoc při řešení problémů, spojených s jeho fungováním.
 2. Výhrady, týkající se správnosti názorů, umístěných na Portálu se nahlásí přímo u daného názoru, pomocí tlačítka "nahlásit zneužití".
 3. Ostatní připomínky, a také poznámky, návrhy a chyby se nahlásí pomocí tlačítka „Oznámit tady” které se nachází v dolní části každé stránky.
 4. Odpovědí na hlášení budeme bezodkladně zasílat na emailovou adresu Uživatele nebo Odborníka.
 5. Uživatel nebo Odborník může podávat reklamace poruch fungování Portálu, problémy a připomínky, tykající se služeb poskytovaných v rámci Portálu ve lhůtě 14 dní, oznámením události na adresu: kontakt@znamylekar.cz
 6. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 14 dní od dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržení této lhůty, Poskytovatel služeb oznámí před jejím ukončením důvody prodlení a stanoví další lhůtu.
 7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, pokud reklamace bude vyplývat z neznalosti těchto Podmínek, jejích příloh nebo právních předpisů.
 8. Po vyčerpání prostředků reklamačního řízení reklamující osoba má nárok na vymáhání svých práv soudní cestou.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky po předchozím oznámení této změny Uživatelům nebo Odborníkům na emailovou adresu, uvedenou při registraci.
 2. Uživatel a Odborník zodpovídají za uvedení emailové adresy, ke které nemají přístup, zejména adresy, která není správná, nebo která patří jinému subjektu, a za následky vyplývající z této skutečnosti, v podobě nedoručení oznámení podle odst. 1.
 3. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se strany řídí ustanoveními zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a Občanského zákoníku.
 4. Soudem, příslušným k řešení sporů vyplývajících z poskytování Služeb je soud místně příslušný dle sídla Poskytovatele služeb.
 5. Tyto Podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejích zveřejnění na Portálu.